Yasal Uyarılar

Gizlilik, Uyarı ve Kısıtlamalar

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(2012)

Bu doküman Şeker Yatırım Menkul Değerler A.ş. tarafından, teknik alt yapı ve kaynakların kullanımına yönelik, eğitim ve bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır. Dokümanın içeriğinde bulunan her türlü bilgi ve materyalin diğer mecra ve kaynaklar tarafından kullanılması durumunda oluşabilecek zarar ve karışıklıklardan dolayı Şekeryatırım tarafından sorumluluk kabul edilmez. Bu dokümanın içeriğinde, kaynak göstermek sureti ile güvenilir olduğuna inanılan diğer bilgi kaynaklarından alıntılar kullanılmış olabilir. Kullanılmış bu bilgilerin yanlış veya eksik olması dolayısı ile oluşabilecek zarar ve karışıklıklardan dolayı direk sorumluluk kabul edilmez.

Amaç ve Kapsam

Bu dokümanda, kaldıraçlı alım satım esasları hakkında bilgi verilmiştir.

İşlem Platformu

Yatırımcılarımızın hizmetine sunulan elektronik işlem platformu, yatırımcıya şirketimiz ile fiziki olarak irtibata geçme ihtiyacı duymadan kendi bilgisayarı üzerinden kendi hesabına kaldıraçlı FX işlemi yapma imkânı sunmaktadır. İşlem platformu yatırımcılarımızın kolayca işlem yapabilmelerini sağlayacak kullanıcı dostu bir ara yüze sahiptir. Platform bir istemci-sunucu uygulaması olarak inşa edilmiştir ve iletişim kanalı güvenliği için SSL, hizmet sunmak için de yedekli internet hatları kullanılmaktadır. Yatırımcının işlem yapabilmesi için işlem platformunun çalışır durumda ve internet bağlantısına sahip olması gerekmektedir. Yatırımcılarımıza hizmet veren sunucu aktif-pasif mimaride yedekli olarak çalışmaktadır.

Yatırımcılarımız, doğrudan elektronik işlem platformunu kullanarak emir iletmedikleri durumlarda, müşteri temsilcileri aracılığıyla sözlü ya da yazılı emir verebileceklerdir.

Emir Takip Ve Bildirim Esasları

İşlem platformu, yatırımcının kaldıraçlı alım satım için aktardığı teminat ve hesap bilgilerini gerçek zamanlı olarak yansıtmaktadır. Bu kapsamda yatırımcının riski, açık pozisyonları, teminata kullanılabilir varlık toplamı, nakit bakiyesi, teminat kullanım oranı, muhasebeleştirilmemiş işlemler, cari kar/zarar durumu ve hesap değeri gerçek zamanlı görüntülenebilmektedir. Elektronik işlem platformunda kullanıcı, kendi hesabına ait varlık giriş/çıkışlarını, pozisyon ve işlem raporlarını ve hesap üzerine yapılan tüm işlemlerin dökümünü kendi belirleyeceği tarih aralıklarında görüntüleme imkanına sahiptir.

Elektronik işlem platformunda emir giriş ekranında fiyat, geçerlilik süresi, işleme konu olan kıymet eşi, pozisyon değeri, vade, emir tipi, emir tutarı, işlem masrafı ve teminat ihtiyacı gibi bilgiler görüntülenebilmektedir.

Gün sonunda açık pozisyonlar netleşmektedir. Açık spot vadeli pozisyonlar gün aşırı taşındığı takdirde gün sonunda sistem tarafından kapatılır ve saat 00:01’de ilişkili faiz ve swap masrafları maliyete yedirilerek tekrar açılır. Faiz ve swap masrafları detaylı olarak kullanıcı tarafından kendi belirleyeceği tarih aralıkları için platformda görüntülenebilmektedir.

Her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde yatırımcılara bildirimde bulunulur. Bildirimin yapılma şekli yatırımcıya imzalatılan “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri- Özel Şartlar” ekinde yer alan “Kaldıraçlı İşlem Bildirim Formu”nda yatırımcı ile kararlaştırılan iletişim yolu ile gerçekleştirilir.

Yatırımcılara yapılacak aylık bildirimlerde, ilgili dönem içerisinde, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar, kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere, teminat durumlarına ilişkin bilgilere anlaşılır ve açık bir biçimde yer verilir. Aylık bildirimlerin yazılı olarak yapılması ve bildirime ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde yatırımcıların adreslerine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır.

Yatırımcının yazılı talebinin bulunması halinde, söz konusu bildirimler yatırımcı tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine günlük ve aylık sürelerde gönderilebilir ya da yatırımcıların söz konusu bildirimlere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Yazılı olarak talebi bulunan yatırımcılara günlük ve/veya aylık bildirim yapılmayabilir. Ayrıca, ilgili dönemde hesabında herhangi bir hareket bulunmayan yatırımcılara bildirimde bulunulmayabilir

Yatırımcı Bilgilerinin Kullanım Koşulları

Yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca “Müşteri Tanıma” yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcının işlemlerinin güvenliğini sağlamak üzere, Şekeryatırım’ın kendisinden bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri gerçek, doğru ve güncel olarak sunmakla yükümlü olduğunu kabul eder.

Yatırımcı, sermaye piyasasında gerçekleştireceği işlemlerde riskten korunmasının sağlanması için meslek, gelir, risk tercihi gibi bilgileri de gerekli durumlarda Şekeryatırım ile paylaşacağını, tüm bu bilgilerin güncelliğinin korunması amacıyla bilgilerinde meydana gelen her türlü değişiklikten Şekeryatırım’ı haberdar edeceğini kabul eder.

Yatırımcı kendi adına hareket ettiğini ya da başka şahıslar adına hareket ediyorsa başka şahıslar adına hareket ettiğini Şekeryatırım’a beyan etmek zorundadır.

Şekeryatırım, yasal zorunluluk bulunması halleri dışında, yatırımcının izni olmaksızın yatırımcı bilgilerini üçüncü şahıs veya kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

Şekeryatırım, yatırımcının hesabının güvenliğinin sağlanması ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesi için teknik asgari gereklerin yerine getirilmesi amacıyla, yatırımcı bilgilerinin teyit edilmesini talep edebilir.

Şekeryatırım, teknik gereklilikler ve teknolojik gelişmeleri değerlendirmek suretiyle Bilgi Güvenliği Politikası’nın güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.

Yatırımcı Bilgilerinin Saklama Koşulları

Yatırımcıların tüm şahsi verileri, ilgili emir iletim sistemi ve yatırım bankacılığı uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, yatırımcı bilgilerinin tüm dolaşımını kayıt altında tutmak ve yetkisiz erişimleri önlemek amacıyla DLP (Data Loss Preventation) Sistemi kullanılmaktadır.

Verilerin yedeklenmesi amacı ile aktif her bir emir iletim sistemi için bir yedek emir iletim sistemi bulundurulmakta, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda yatırımcının, yedek emir iletim sistemine bağlanması sağlanmaktadır. Bununla birlikte günlük ve aylık dönemlerde tüm yatırımcı verileri şifreli olarak kasetlere kaydedilmekte, bu kasetler girişi izne tabi olan ve sistem odası dışında tutulan kasalarda muhafaza edilmektedir.

Alınan günlük veri yedekleri 30 gün süreyle saklanmakta ve 30 günü dolduran yedekler Bilgi Güvenliği Politikası çerçevesinde imha edilmektedir. Aylık veri yedekleri ise 5 (beş) yıl süreyle muhafaza edilmekte, dönemsel olarak alınan bu yedeklerin sağlıklı muhafaza edilip edilmedikleri testler gerçekleştirilerek kontrol edilmektedir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca telefon ile alınan her türlü emir, talimat ve/veya bildirim, faks ile alınan her türlü emir, talimat ve/veya bildirimin faks iletim tarih zaman bilgilerini içeren toplu dökümü, internet üzerinden alınan her türlü emir, talimat ve/veya bildirimin tarih, zaman ve IP (Internet Protokol) numaraları ve her türlü yatırımcı hareketine ilişkin iz (log) kaydı tutulmakta ve ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca 5 (beş) yıl süre ile saklanmaktadır.

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Tebliği çerçevesinde hazırlanan kazançta olan ve kayıpta olan hesap oranlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız